Alimentació

L’alimentació del vostre animal juga un paper molt important en la seva salut. Per cada situació de la vida del vostre animal existeix un aliment específic. No dubteu en consultar-nos per aconsellar-vos a l’hora d’escollir la millor dieta per la vostra mascota.

Anàlisis

A vegades és necessari realitzar anàlisis clínics per poder conèixer l’estat de salut de la vostra mascota. A la clínica Doggy’s decidiriem en funció de la patologia sospitada un tipus o un altre de  prova  per  aixi    poder  fer  un  seguiment  de  la  salut de  la  vostra  mascota.  A  continuació  us expliquem els diferents tipus d’anàlisis més frequentment realitzats.

  1. Presa de mostres per anàlisis de bioquímica: en aquest tipus d’anàlisis es quantifica la concentració en l’organisme de determinades substàncies químiques d’aquesta manera podem conèixer quins òrgans o funcions están alterades (ronyó, fetge…) i així poder orientar millor el tractament o en cas necessari ampliar amb proves més especifiques per poder arribar a un diagnòstic i pronòstic de l’estat de la vostra mascota.
  2. Presa de mostres per anàlisis hematològic i inmunològic: a través dels anàlisis hematològics podem realitzar la numeració i fòrmula leucocitària i d’eritrocits que ens permet conèixer l’estat de les defenses de la mascota i la presència o no d’anèmia. Si detectem  un número inferior o superior de  plaquetes ens pot orientar a l’hora del diagnòstic i la realització de proves complementàries.  També amb altres proves més concretes dintre de la categoría d’hematología i inmunologia trobem els anàlisis per detectar malalties inmunomediades o anàlisis que ens ajuden en la detecció d’alteracions de la coagulació. Tota aquesta informació juntament amb els signes clínics de l’animal ens poden ajudar a l’hora de decidir el tractament necessari o quines són les proves complementàries a realitzar.
  3. Anàlisis d’endocrinologia: en aquest cas es tracta de proves més específiques les quals es realitzen quan les anteriors comentades ens orienten cap a una possible malaltia endocrina tal com la diabetis, cushing, hipo o hipertiroïdisme entre d’altres. Aquestes proves són necessàries si es sospita d’aquestes malalties ja que els tractaments solen ser orientats a cada cas en concret i s’han de monitoritzar per poder ajustar la dosis i controlar els símptomes. Solen ser malalties cròniques i que necessiten una implicació important per part del propietari sobretot al principi del diagnòstic i establiment del tractament.
  4. Anàlisis serològics:  en cas de sospita de malalties infeccioses (sempre després d’haver realitzat els 2 primers blocs d’anàlisis comentats anteriorment) a vegades és necessari realitzar aquest tipus de proves per conèixer si els símptomes i alteracions analítiques poden estar causades per alguna malaltia en concret i així poder aplicar el tractament específic per cada cas o inclús poder conèixer el pronòstic. Les malalties que es poden mirar en aquest tipus d’anàlisis poden ser la leishmaniosis, ehrlichiosis, leucèmia felina, inmunodeficiència  felina, leptospirosis entre moltes altres…
  5. Biologia molecular: dintre de la categoría de la biología molecular trobem els anàlisis que s’anomenen PCR (reacció en cadena de la polimerassa). Es tracta d’una tècnica que consisteix en reproduir un segment específic d’ADN o ARN que existeix en una mostra amb la finalitat de fer-lo medible per les tècniques laboratorials. D’aquesta manera es tracta de detectar microorganismes patògens infecciosos encara que es trobin en concentracions molt baixes. Són tècniques complementàries a les serològiques ja que en determinats casos podem obtenir un resultat positiu que no s’havia pogut confirmar a nivell serològic. Aquesta mateixa tècnica es pot aprofitar per la detecció de mutacions genètiques o hereditàries (hipersensibilitat a la ivermectina en collies, malaltia de Von Willebrand o malaltia poliquística renal felina entre d’altres).
  6. Anàlisis d’orina:  a través de l’anàlisis d’orina podem detectar alteracions renals, infeccions, presència de cristalls o inclús orientar el diagnòstic cap a malalties com la diabetis. Hi ha 3 formes per obtenir una mostra d’orina: micció natural, sondatge o a través de punció de la bufeta amb l’ajuda d’un ecògraf. Malhauradament segons les proves a realitzar no ens serveix qualsevol mètode. Tot i que amb la mostra obtinguda de forma natural ja es pot obtenir molta informació i valorar si la punció és necessària.
  7. Anàlisis de femtes: en observar les femtes podem detectar paràsits tals com tènies, nemàtodes, giàrdies o coccidis. També podem aprofitar per detectar la malaltia provocada pel parvovirus en gossos (una de les malalties més letals en cadells) per la qual existeix vacuna i que podem disminuir al mínim el risc de patir-la amb una bona pauta de vacunació. Existeixen altres proves a realitzar a partir de les femtes en funció de la patologia sospitada tals com coprocultiu o digestió de les femtes.
  8. Anatomia patológica: dins d’aquesta categoría s’inclou tots els anàlisis que es realitzen a través de mostres obtingudes tant a través de citologies, fluids o de biòpsies de diferents parts del cos. Es poden examinar mostres de gangli linfàtic, moll d’os, orina, vagina i diferents fluids del cos (pericàrdic, pleural, abdominal, sinovial…) d’aquesta manera podem obtenir diagnòstics tant de malalties infeccioses, tumorals, inflamatòries, inmunomediades… que no podem detectar per altres mètodes més senzills o menys invasius.
  9. Anàlisis microbiològics: a través d’aquests anàlisis ens permet detectar quin bacteri o fong està produint el problema. Es realitza un cultiu de la mostra per fer crèixer l’agent infecciós i així poder-lo identificar. Això ens permet saber quin és el tractament més addient ja que per exemple en el cas de les bactèries es realitza un antibiograma per poder conèixer a quines bactèries és sensible i a quines és resistent.

Cirugia-Anestèsia

Disposem de les instal·lacions i equips necessaris per realitzar les cirurgies que el vostre animal pugui requerir de la manera més segura possible. Disposem de mantes elèctriques per mantenir l’animal calent, gàbia d’oxigen, aparell d’anestèsia inhalatòria i un aparell que ens permet la monitorització anestèsica dels pacients per tal de maximitzar la seguretat de les anestèsies durant la cirurgia. Sabem  el  que  representa  pel  propietari  el  seu  animal  de  companyia  i  per  tant  el  nostre objectiu és poder asegurar el confort i l’analgèsia de la seva mascota.

Comportament

La clínica veterinària DOGGY’S estarà a la vostra disposició per aconsellar-vos en l’educació del vostre animal i oferir-vos si fos necessari un servei d’ensinistrament.  No dubteu en consultar-nos per poder conèixer la pauta més adecuada per la vostra mascota tant aviat com sigui possible per poder establir unes normes des del principi i disminuir al màxim possibles problemes futurs de comportament.

Dermatologia

Dins de la dermatologia es realitza el diagnòstic precís de les malalties de pell i pèl del vostre animal . Cada dia són més freqüents els problemes al·lèrgics en els nostres animals de companyia sobretot en races determinades com són els bulldogs tant francesos com anglesos,  goldens i llauradors retrievers, Shar-peï, West Highland White terrier, entre d’altres. Necessitem una bona anamnesis i determinades proves per poder arribar al diagnòstic i per tant implantar un bon protocol de tractament.

També són molt freqüents les infestacions per ectoparàsits (puces i paparres). Per tal d’evitar-les podem aplicar uns tractaments profilàctics i així evitar la possible transmissió de malalties.

Altres malalties freqüents són les causades per àcars com les sarnes, o les causades per fongs com les dermatofitosis.

A la clínica veterinària DOGGY’S realitzarem les proves mèdiques amb la personalització necessària (citologia cutània, raspat, tricograma, cultiu DTM, cultius, biopsies…) per poder arribar al diagnòstic i posar així el  tractament més adient. També us oferirem  assessorament per mantenir la pell neta, sana i lliure de paràsits.

Ecografia

L’ecografia és un procediment que utilitza ones sonores d’alta freqüència (ultrasons) per veure l’interior del cos. A través de la imatge que es crea a la pantalla el veterinari pot descartar certes patologies o arribar a un diagnòstic. Es tracta d’una tècnica d’exploració no dolorosa, no invasiva i que no produeix radiacions i amb la qual podem obtenir ràpidament informació. Una ecografia  de determinades parts del cos és a vegades necessària per poder arribar al  diagnòstic de certes malalties, diagnòstic de masses a nivell abdominal, infeccions de matriu, diagnòstic i seguiment de gestacions entre moltes altres indicacions.

Endoscòpia

A vegades una endoscòpia pot resultar necessària tant per poder extreure un ham del tub digestiu com per obtenir biòpsies entre moltes altres indicacions. Disposem d’un servei extern d’absoluta confiança  i molt professional per realitzar aquest tipus d’intervencions.

Estomatologia / Dentició

La tosca i la placa dental són enemics recurrents dels nostres animals de companyia, la clínica veterinària DOGGY’S proposa un servei d’estomatologia/odontologia que permet als animals mantenir unes dents sanes, limitant així l’aparició de malalties periodontals o infeccions severes. A través d’una neteja de boca,  sota anestesia general, realitzem l’eliminació, reducció i control de la placa bacteriana. D’aquesta manera evitem l’aparició de malalties periodontals i malalties sistèmiques com endocarditis bacterianes i sepsis.

Una mala higiene bucal és la causa més freqüent d’halitosi en els nostres companys. A la llarga aquesta infecció crònica acaba produint la caiguda de peces dentàries, abscessos de les arrels i fístules oronasals que provoca un intens dolor i fa que l’animal deixi de menjar. En races petites es recomana una neteja anual a partir dels 3 anys i en gossos grans segons la dieta i la predisposició individual poden variar les necessitats.

Eutanàsia

És la consulta més difícil per l’animal i sobretot pel propietari; encara que a vegades pot significar una voluntat de finalitzar el patiment tant nostre com de la nostra mascota. La decisió d’una eutanàsia no s’haurà près a la lleugera però un cop presa intentarem que l’acte es passi el millor possible.  Per aquesta raó a la Clínica Veterinària Doggy’s primer sedem a l’animal abans de la injecció letal. El propietari pot assistir a l’eutanàsia però també pot potdecidir marxar quan l’animal estigui sedat; fet que a vegades resulta més suportable.

Higiene i prevenció

La clínica proposa nombrosos productes que permetran el manteniment de la salut del vostre animal. Netejadors oculars i auriculars, antiparasitaris interns i externs, vitamines i complements alimentaris… I consells necessaris per un bon maneig i profilaxi de la vostra mascota per tal d’evitar futures patologies.

Hospitalització

La clínica veterinària DOGGY’S disposa de tots els equipaments necessaris per poder realitzar l’hospitalització de la vostra mascota i poder oferir-li d’aquesta manera un tractament més adequat i intensiu que controlin millor el dolor i els símptomes existents.

Medicina Interna

La medicina interna és una especialitat mèdica que es dedica a l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties. Les malalties que inclou són aquelles que no necessiten tractament quirúrgic. Dins de la medicina interna trobarem les subespecialitats de cardiologia, neurologia, dermatologia, gastroenterologia, entre d’altres.

Oftalmologia

La clínica veterinària DOGGY’S ofereix un servei d’oftalmologia per realitzar un diagnòstic acurat de les malalties oculars del vostre animal. La veterinària Marta Ibáñez disposa del Certificat d’Estudis Superiors d’Oftalmologia de Toulouse i el material necessari per poder realitzar un examen ocular que permeti decidir el tractament o la necessitat de remetre el cas a un especialista exclusiu d’ulls.

Otologia

Les otitis infeccioses, parasitàries o per cossos estranys són freqüents en els animals de companyia. La clínica veterinària DOGGY’S oferirà una solució adaptada a cada tipus d’otitis.

Pediatria

La primera visita al veterinari és una de les més importants. Ens permet assegurar-nos de l’estat de salut del nostre animal i conèixer les primeres pautes de maneig, alimentació i necessitats del nostre nouvingut. Disposar dels coneixements mínims ens permet reaccionar adequadament davant de qualsevolproblema i tenir prou criteri com per saber quan és necessària l’actuació veterinària. No dubteu a demanar assessorament per tal d’evitar complicacions innecessàries.

Perruqueria canina

Una part important de la salut de la vostra mascota està relacionada amb la cura i bon manteniment de la higiene de la pell, oïdes i pelatge. Per aquesta raó a la Clínica Veterinària Doggy’s oferim un servei estètic i terapèutic de perruqueria canina i felina acompanyat del millor assessorament professional que l’ajudarà a mantenir la salut i benestar de la seva mascota. S’ofereix servei de qualitat a hores concertades. Podeu  demanar  hora  tant  a  través  del  telèfon 935 41 36 14 com  a  través  de  l’adreça electrònica: perruqueria@doggysvet.com

Plans de salut

Hem elaborat uns plans de salut pensats perquè pugueu venir a la clínica les vegades que necessiteu al llarg de l’any i també podreu gaudir de descomptes en serveis de la clínica. L’important és que la vostra mascota estigui ben atesa i en les millors condicions possibles. D’aquesta manera podreu fer una previsió de despeses i així disminuir el cost d’una bona atenció mèdica.

Hem realitzat diferents plans per poder-nos adaptar millor a les necessitats de les vostres mascotes i intentar disminuir al màxim l’impacte econòmic per a la vostra tranquil·litat i la de la vostra mascota.

El propietari rebrà un assessorament i suport continu sobre les diferents cures que requereix la seva mascota al llarg de la seva vida. Els animals rebran les atencions mèdiques necessàries segons criteri del veterinari en el moment que es cregui més adequat al llarg de la seva vida. D’aquesta manera tindrà menys risc de contraure malalties o seran detectades abans gràcies als controls periòdics i tractaments preventius aplicats. Així aconseguirem que visqui més temps i amb major qualitat de vida.

 

NO DUBTEU A INFORMAR-VOS DELS NOSTRES PLANS DE SALUT

Radiografia

Les radiografies de determinades zones del cos (tòrax, abdomen, extremitats…) a vegades són necessàries per poder fer diagnòstics, descartar patologies o controlar malalties en tractament. En la clínica veterinària DOGGY’S disposem de l’equipament per poder realitzar les radiografies necessàries. La radiologia és una de les eines diagnòstiques més útils i més utilitzades a la clínica veterinària. Amb la radiologia podem valorar lesions òssies però també pulmonars, cardíaques, masses abdominals, obstruccions intestinals, càlculs vesicals i uretrals, entre altres patologies.

Vacunacions i identificació

La clínica veterinària DOGGY’S proposa un conjunt de vacunes en funció de cada animal (edat, vacunes anteriors, estil de vida…). Els gossos l’igual que els humans es poden protegir mitjançant una pauta correcta de vacunació contra moltes malalties potencialment fatals causades per virus. Es solen usar vacunes que ofereixen una protecció front a vàries malalties simultàniament.

El que s’ha de tenir present és que per realitzar la vacunació és imprescindible un bon examen clínic ja que no s’han de vacunar animals malalts i també és important que l’animal estigui desparasitat abans de la vacunació per assegurar al màxim que el sistema immune proporcioni una resposta adequada.

És important mantenir una bona desparasitació tant interna (cucs intestinals) com externa (puces i paparres) ja que alguns dels paràsits interns es poden trasmetre a l’home i tant les puces com les paparres ens poden picar i transmetre també malalties.

Les malalties de les quals vacunem són: brom, parvovirosis, hepatitis canina, leptospirosis, tos de les gosseres i ràbia. També disposem de la vacuna contra la leishmaniosis de recent aparició. En cas del gat les vacunes són contra la rinotraqueitis felina, calicivirus, panleucopenia i la leucèmia. Generalment els recordatoris s’han d’efectuar anualment a l’hora que aprofitem per realitzar un examen general de la vostra mascota. Disposem d’un sistema d’avisos per correu o sms per recordar-vos la cita. Recordeu que per a qualsevol dubte o consulta estem a la vostra disposició per aconsellar-vos.

Un cop finalitzada la pauta vacunal del cadell, moment en el qual ja pot sortir al carrer, és quan identificarem a la vostra mascota amb un microxip on hi constaran les dades de l’animal i del propietari.

Visites a domicili amb cita prèvia

Es realitzen visites en el domicili del client però s’ha de tenir en compte que a vegades pot ser necessari finalitzar aquesta vista al centre en cas de requerir exàmens complentaris o actuacions mèdiques més complexes.